Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Категория ‘Английски с ваучери’

Икономика на фирмата – връзки и зависимости

Станете мениджър с курсове по икономика и мениджмънт по програма Аз мога повече

Всяка фирма не съществува сама за себе си, а е свързана с икономиката като цяло. От една страна чрез пазара на производствените фактори, а от друга – чрез пазара. Затова икономиката на фирмата /компанията, предприятието/ има задача да изследва нейната връзка с други стопански единици, с пазара.

Икономиката на предприятието е тясно свързана с макроикономиката и микроикономиката, но не е идентична с тях. Например, макроикономическият анализ не изхожда от отделната фирма, а от влиянието на пазара върху нея, а микроикономическият анализ разглежда двете страни на пазара: търсене и предлагане.

Икономиката на фирмата е самостоятелна икономическа дисциплина, изучаваща нейната дейност в процеса на развитие и вземане на икономически решения.Върху нея влияят всякакви промени в националната икономика и структурата на потребностите, демографските промени, промените в доходите на населението, техническият прогрес и други.

Основните обекти на бизнес икономиката са производствената структура, вида на производството и организацията на производствения цикъл; мениджмънта на фирмата; избор на икономическа стратегия; логистика на производството; счетоводството и данъчната политика; бизнес иновации; наемане и отдаване под наем; организация на работата, системата за възнаграждения и стимули, подобряване на производителността; външно икономическа дейност.

Успешното  реализиране на бизнес в съвременните условия е възможно, ако умело се съчетават познаването на общата икономическа теория; ако има налични специфични икономически знания и умения; ако се използват различни методи за бизнес изчисления и прогнози.

Икономиката на компанията е тясно свързана с други икономически науки като макро- и микроикономиката, теория на мениджмънта и маркетинга, статистика, счетоводство и други. И тъй като нейният предмет е организацията и вземането на икономически решения, то развитието на компетентен бизнес е невъзможно без познаване на икономическите закони, без наличието на умения и знания за тяхното практическо използване.

Ако притежавате ваучер за обучение по програма Аз мога повече ( за повече информация около схемата – http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/az-moga-poveche.html ), предоставен ви от Бюрото по труда, и желаете да научите повече за икономиката на предприятието, то сега е моментът да се запишете на дистанционен курс по икономика и мениджмънт при одобрен доставчик на обучение.

Use Facebook to Comment on this Post

0
0
  

Японски и американски модели на мениджмънт

Видове мениджмънт

Какви видове мениджмънт съществуват?

Ако планирате да се включите в курс по икономика и мениджмънт с ваучери по европейската програма Аз мога повече, то ще ви бъде от полза да разберете разликите между видовете мениджмънт.

Когато се разглежда управлението, обикновено се отделят два негови модела: японски и американски.

Японският модел на мениджмънт се формира под влияние на два фактора: творческо усвояване на чуждестранния опит в областта на организацията и управлението и последователно съхраняване на традициите. Във връзка с това е интересен анализът на японския характер, отличаващ се с усилена работа, сдържаност и дипломатичност, чувствителност към новото, пестеливост.

Япония се отличава с колективните форми на организация на труда. Това изисква наличие на мениджъри, умеещи да се разбират с хората. Високо се цени житейския опит и голямо внимание се отделя на духовното развитие на личността. Широко разпространение е получила така наречената доктрина на патернализъм – доктрина на „бащите“, милосърдие. Следователно, налице е тенденция към демократичните форми на взаимодействие в процеса на трудова заетост. Мениджърите са специалисти с широк профил, бавно се изкачват по кариерната стълба, има специални изисквания и форми за тяхната квалификация.

Американският модел на мениджмънт постепенно губи водещите си позиции и в последно време започва да придобива все повече черти от японския модел.В много отношения този модел е обусловен от националните особености на американците: способност да се борят до край, да затвърждават своето превъзходство и жизненост. Да подчертават своята уникалност, своята изключителност, своята „богоизбраност“, да се стремят към бързи и големи успехи. Голямо внимание отделят на бизнеса си. За тях е характерна борбата за лидерство. Доскоро в Америка доминираше едноличният модел на управление. Във фирмите се съблюдаваше строга дисциплина и безпрекословно подчинение, при привидно външна демокрация. Сега вече се наблюдава отказ от индивидуализма, стремеж към обмислени рискове, висока квалификация на мениджърите чрез традиционни форми на обучение и повишаване на квалификацията. Докато при японския модел има един дългосрочен, пожизнен престой във фирмата, то при американският мениджмънт има краткосрочен престой, честа смяна на работното място, като главен е икономическият мотив – заплащането.

Use Facebook to Comment on this Post

0
0
  
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.